Start O Szkole Metody Nauczania

Metody Nauczania

Dobór odpowiedniej metody nauczania odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się języka. W Alaska School promujemy metodę komunikacyjną, której najważniejszym założeniem jest skuteczność i swoboda porozumiewania się w języku obcym. Metodzie tej - obecnie najczęściej stosowanej w nauczaniu, poświęcono wiele opracowań naukowych. Jest ona również jedną z metod aktywnych rekomendowanych przez Radę Europy.

Metoda komunikacyjna stawia umiejętność skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji pomiędzy rozmówcami ponad poprawność gramatyczną. Gramatyka języka nie jest oczywiście całkowicie zaniedbywana, ale jej znajomość nie jest celem samym w sobie. Służy ona skutecznemu porozumiewaniu się w danej sytuacji.

Stosując metodę komunikacyjną nie zapominamy jednocześnie o rozwijaniu ogólnych kompetencji językowych poprzez naukę słownictwa, wymowy, pisania, czytania oraz słuchania. Dzięki temu zajęcia w Alaska School zapewniają harmonijny rozwój wszystkich aspektów języka.

Nauka odbywa się w miłej atmosferze przy życzliwym, indywidualnym podejściu do każdego słuchacza.

Metoda przez nas realizowana nie daje gwarancji błyskawicznego opanowania języka. Zapewniamy jednak, że motywacja i praca własna słuchacza połączona z wysiłkiem nauczyciela przyniesie pożądane efekty.

Nad procesem dydaktycznym czuwa opiekun metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.