Start O Szkole Etapy Nauki Etapy Nauki dla Dorosłych

Etapy Nauki dla Dorosłych

Etap 1 dla osób dorosłych obejmuje dwa lata nauki. W jego ramach realizowany jest program dwóch poziomów zaawansowania:

ELEMENTARY - proponowany większości dorosłym słuchaczom, którzy mieli do tej pory bardzo podstawowy kontakt z językiem. Poziom ten porządkuje ich dotychczasową wiedzę i pozwala na jej poszerzenie.

PRE-INTERMEDIATE - przeznaczony jest dla osób, które mają już podstawy języka angielskiego, czy też dla tych, którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości tego języka. Po jego osiągnięciu, znajomość języka słuchacza odpowiada wskaźnikowi biegłości językowej A2.

Opcjonalnie oferowany jest również poziom BEGINNER - obejmujący naukę podstawowych zwrotów i form gramatycznych, jak również podstaw języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania, pisania). Przypisany mu kurs STARTER przeznaczony dla osób, które jeszcze nie miały żadnego kontaktu z językiem angielskim i dlatego brakuje im wiary w swoje możliwości językowe. Ponadto nauka w grupach oraz najnowsze metody nauczania języka są dla nich nowością i pogłębiają jeszcze uczucie niepewności. Dzięki bezstresowej i przyjemnej atmosferze nauki, częstej, regularnej praktyce, dobremu pokierowaniu przez nauczyciela oraz "żywemu" językowi słuchacze szybko stają się pewni swych umiejętności i mogą kontynuować naukę na poziomie ELEMENTARY.

Po ukończeniu etapu 1 słuchacz może podjąć decyzję o podejściu do egzaminu KET.

 

Etap 2 dla osób dorosłych obejmuje pięć lat nauki. W jego ramach realizowany jest program czterech poziomów zaawansowania:

INTERMEDIATE - w ramach, którego słuchacze doskonalą umiejętności językowe i osiągają swobodę komunikowania się w sytuacjach życia codziennego. Po ukończeniu tego poziomu słuchacz osiągający bardzo dobre wyniki może rozważyć podejście do egzaminu PET.

INTERMEDIATE PLUS - w ramach tego poziomu słuchacze mają możliwość dalszego doskonalenie umiejętności językowych, co pozwala nadrobić ewentualne zaległości z poziomu INTERMEDIATE i wprowadza stopniowo zagadnienia z poziomu następnego. Po ukończeniu tego poziomu słuchacz może rozważyć podejście do egzaminu PET.

UPPER-INTERMEDIATE - jest przeznaczony dla osób, które posiadają dobre zrozumienie gramatyki języka angielskiego oraz mają bogaty zasób słownictwa obejmujący różnorodną tematykę.

PRE-FCE EXAM - oprócz rozwijania umiejętności językowych obejmuje również nauczanie technik zdawania egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego. Przygotowuje słuchaczy do podejścia do egzaminu FCE.

Po ukończeniu etapu 2 znajomość języka słuchacza odpowiada wskaźnikowi biegłości językowej B2.

 

Etap 3 dla młodzieży gimnazjalnej, młodzieży starszej oraz dorosłych obejmuje cztery lata nauki. W jego ramach realizowany jest program czterech poziomów zaawansowania:

ADVANCED - po ukończeniu, którego słuchacze osiągają pełną swobodę konwersacyjną.

PRE-CAE EXAM - słuchacze zakwalifikowani na ten poziom z reguły mogą się poszczycić certyfikatem egzaminu FCE. Poziom ten przygotowuje do podejścia do egzaminu CAE. Może być jednak traktowany jako sposób na doskonalenie umiejętności językowych.

PROFICIENCY - po ukończeniu, którego słuchacz może poszczycić się biegłą znajomością języka angielskiego na poziomie akademickim.

PRE-CPE EXAM - przygotowuje słuchaczy do podejścia do egzaminu CPE. Kompetencje językowe słuchacza kończącego ten poziom określa się jako zbliżone do kompetencji wykształconego native speakera.


Po ukończeniu etapu 3 znajomość języka słuchacza odpowiada wskaźnikowi biegłości językowej C2.

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Informacja telefoniczna

image