Start O Szkole Poziomy Zaawansowania Poziomy Zaawansowania dla Dzieci i Młodzieży

Poziomy Zaawansowania dla Dzieci i Młodzieży

Nauka języka angielskiego dla najmłodszych dzieci (7-9 lat) odbywa się na trzech poziomach zaawansowania. Następnie, nastolatkowie kontynuują naukę na kolejnych poziomach.POZIOM 1 - KIDS A przeznaczony jest dla siedmiolatków, które nie umieją jeszcze czytać i pisać, nie miały dotąd żadnego kontaktu z językiem lub przeszły wstępny etap nauki w przedszkolu. Dzieci ucząc się przez zabawę poznają podstawowe słownictwo i zwroty, rozwijają umiejętność słuchania poznając piosenki i wierszyki w języku angielskim.

POZIOM 2 - KIDS B przeznaczony jest dla młodszych dzieci (od 7 do 8 lat), które jeszcze nie miały dotąd żadnego kontaktu z językiem. Poziom ten stanowi wstęp do nauki, w ramach, którego dzieci poznają podstawowe słownictwo oraz stopniowo rozwijają umiejętność czytania i pisania. Wypowiedzi dzieci ograniczają się do pojedynczych słów i zwrotów oraz znajomości piosenek i wierszyków w języku angielskim.

POZIOM 3 - KIDS C przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 8 do 9 lat i stanowi kontynuację poprzedniego poziomu. Wprowadzany język jest jednak bogatszy i pojawiają się pierwsze struktury gramatyczne. Dzieci poznają podstawowe słowa i zwroty potrzebne do udzielania informacji o sobie oraz swobodnie wykonują wiele piosenek i wierszyków w języku angielskim. W ramach tego poziomu odbywa się przygotowanie do egzaminu Starters.

POZIOM 4 - JUNIORS A przeznaczony dla słuchaczy od 9 do 10 lat. Dzieci zyskują ograniczoną znajomość języka angielskiego umożliwiającą bardzo prostą komunikację, jednak jeszcze nie adekwatną do potrzeb i sytuacji dnia codziennego. Zaczynają również w sposób świadomy operować podstawami gramatyki języka. Poziom ten ukierunkowuje dzieci na pogłębianie umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu) oraz na rozbudowywanie zasobu słownictwa.

POZIOM 5 - JUNIORS B przeznaczony dla dzieci od 10 do 11 lat. Doskonalone są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz znajomość gramatyki. Osiągając ten poziom dzieci zyskują ograniczoną znajomość języka obcego w zakresie komunikowania podstawowych potrzeb i radzenia sobie w prostych sytuacjach życia codziennego.

POZIOM 6 - TEENAGERS A przeznaczony dla dzieci od 11 do 12 roku życia. Osiągając go dzieci poszerzają swoją znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Coraz lepiej radzą sobie z wyrażaniem swoich opinii w języku angielskim oraz rozwijają repertuar umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Etapy Nauki - Krok po Kroku

Etapy Nauki - Krok po Kroku