Start O Szkole Poziomy Zaawansowania Poziomy Zaawansowania dla Dorosłych

Poziomy Zaawansowania dla Dorosłych

Poziomy zaawansowania językowego w Alaska School odpowiadają wskaźnikom biegłości językowej określonym przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) i wyznaczają ramy programów nauczania dla poszczególnych kursów oraz ramy oceny znajomości języka angielskiego.

W tabeli poniżej można odnaleźć porównanie poziomów zaawansowania językowego w Alaska School z obszarami biegłości językowej przyjętymi przez Radę Europy, ALTE i Cambridge. Opis wskaźników i poziomów w ALASKA SCHOOL znajdziesz klikając link pod tabelą.Poziomy zaawansowania w ALASKA SCHOOL wraz z opisami:


Beginner (podstawowy) - Osiągając ten poziom poznasz najbardziej podstawowe zwroty i formy gramatyczne. Zaczniesz porozumiewać się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego (np. przedstawisz siebie i innych). Wypełnisz bez trudu formularz hotelowy i napiszesz pozdrowienia z wakacji. Będziesz potrafił prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.


Elementary (podstawowy wyższy) - Osiągając ten poziom coraz lepiej będziesz sobie radził z wymową. Znane ci będą typowe sformułowania dotyczące ciebie i twojej rodziny, czynności codziennych, najbliższej okolicy i pracy. Poradzisz sobie na zakupach. Zrozumiesz prosty tekst reklamowy, ogłoszenie, czy list. Będziesz w stanie napisać krótką informację lub list z podziękowaniem. Nabierzesz większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem. Będziesz mógł rozważyć podejście do egzaminu międzynarodowego KET.


Pre-intermediate (średniozaawansowany niższy) - Osiągając ten poziom będziesz w miarę swobodnie porozumiewać się w sytuacjach towarzyskich. Zrozumiesz istotę przekazu ustnego i pisemnego na temat pracy, szkoły, wypoczynku oraz proste opisy wydarzeń. Będziesz rozumiał podstawowe informacje z programów radiowych i telewizyjnych na tematy bieżące, lub związane z twoją pracą i zainteresowaniami. Będziesz w stanie opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


Intermediate (średniozaawansowany) - Osiągając ten poziom będziesz w sposób naturalny komunikować się w sytuacjach życia codziennego (np. w podróży). Zaczniesz poznawać złożone struktury języka angielskiego. Zrozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu, które dotyczą znanych Ci spraw. Jest to poziom mniej więcej odpowiadający wymaganiom stawianym uczniom klas maturalnych przystępujących do egzaminu ustnego z języka angielskiego. Będziesz mógł rozważyć podejście do egzaminu międzynarodowego PET.


Upper-intermediate (średniozaawansowany wyższy) - Osiągając ten poziom będziesz posiadał szeroki zakres słownictwa i wiedzę z zakresu gramatyki, poszerzysz umiejętności konwersacyjne. Będziesz potrafił porozumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Poprowadzisz dyskusję na wiele tematów, a nawet będziesz w stanie negocjować w języku obcym. Bez trudu zrozumiesz większość filmów i programów telewizyjnych, a także złożone teksty i artykuły specjalistyczne z obcych ci dziedzin.


Pre-FCE Exam (zaawansowany niższy) - Osiągając ten poziom dobrze opanujesz język. Będziesz potrafił porozumiewać się w wielu sytuacjach zawodowych i osobistych. Poznasz techniki zdawania międzynarodowych testów i egzaminów ustnych z języka angielskiego. Będziesz mógł rozważyć podejście do FCE.


Advanced (zaawansowany) - Osiągając ten poziom zaczniesz zdobywać pełną swobodę konwersacyjną. Porozumiesz się bez trudu w różnych kontekstach społecznych (w towarzystwie, w pracy, w szkole). Będziesz potrafił przekazać to, co myślisz na wiele różnych sposobów. Zrozumiesz znaczenie dłuższych tekstów autentycznych o urozmaiconej tematyce, będziesz również potrafił „czytać między wierszami”.


Pre-CAE Exam (zaawansowany wyższy) - Osiągając ten poziom zaczniesz myśleć w języku obcym. Będziesz w stanie tworzyć wielostronicowe prace pisemne po angielsku. Udoskonalisz znajomość technik zdawania międzynarodowych testów i egzaminów ustnych z języka angielskiego. Będziesz mógł rozważyć podejście do CAE.


Proficiency (biegły) - Osiągając ten poziom będziesz posiadał wszechstronną świadomość struktury języka angielskiego i znaczną znajomość struktur idiomatycznych. Będziesz władał płynnie językiem w dowolnej sytuacji. Zrozumiesz praktycznie wszystkie struktury językowe użyte w mowie lub piśmie. Twoje słownictwo będzie bardzo urozmaicone.


Pre-CPE Exam - Ten poziom językowy zbliżony jest do takiego, jakim posługuje się native speaker, osiągając go będziesz mógł rozważyć podejście do egzaminu CPE.

 

Opis wskaźników biegłości językowej CEFR:


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Etapy Nauki - Krok po Kroku

Etapy Nauki - Krok po Kroku