Start O Szkole Poziomy Zaawansowania

Poziomy Zaawansowania dla Dzieci i Młodzieży

Nauka języka angielskiego dla najmłodszych dzieci (7-9 lat) odbywa się na trzech poziomach zaawansowania. Następnie, nastolatkowie kontynuują naukę na kolejnych poziomach.Poznaj opisy poziomów dla dzieci

Poziomy Zaawansowania dla Dorosłych

Poziomy zaawansowania językowego w Alaska School odpowiadają wskaźnikom biegłości językowej określonym przez Radę Europy w dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) i wyznaczają ramy programów nauczania dla poszczególnych kursów oraz ramy oceny znajomości języka angielskiego.

W tabeli poniżej można odnaleźć porównanie poziomów zaawansowania językowego w Alaska School z obszarami biegłości językowej przyjętymi przez Radę Europy, ALTE i Cambridge. Opis wskaźników i poziomów w ALASKA SCHOOL znajdziesz klikając link pod tabelą.Poznaj opisy poziomów z tabeli powyżej

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Etapy Nauki - Krok po Kroku

Etapy Nauki - Krok po Kroku